Privacy Policy Archie
Laatst geüpdatet 6 juli, 2022
Archie, beheert door Co-Laden BV, (hierna "Co-Laden") hecht grote waarde aan uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") en alle relevante nationale uitvoeringswetgeving of -regelgeving.

Deze Privacy Policy informeert u over welke persoonsgegevens wij verzamelen van u, waarom we deze gegevens verzamelen en op welke rechtsgrond we ons baseren. Ook informeren wij u aan wie uw gegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang we uw data bewaren, hoe wij uw data beschermen en informeren we u welke rechten u heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. Algemene info Co-Laden
Co-Laden BV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Hendrik van Veldekesingel 150 bus 147, 3500 Hasselt, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0775.725.232. In de context van onze activiteiten op de website van Archie Energy, verzamelen, bewaren of enigszins verwerken we persoonsgegevens. Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke.
2. Van wie verzamelen we persoonsgegevens?
Co-Laden verzamelt persoonsgegevens van personen die onze website bezoeken en personen die zich pre-registreren voor ofwel de aankoop van een Archie, of personen die interesse hebben in het mee gebruiken ervan.
3. Welke persoonsgegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens/persoonlijke informatie over u verzamelen, voor zover deze informatie relevant is voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben, zoals uiteengezet in titel 4 hieronder. Telkens wanneer bepaalde informatie verplicht en andere informatie facultatief is, wordt dit duidelijk als zodanig aangegeven, zodat u kunt kiezen of u ons deze informatie al dan niet wilt verstrekken.
 • E-mail
 • Adres
 • Interesse (Archie)
 • Cookies
4. Waarom verwerken we je persoonsgegevens?
We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Voor het managen van onze website
 • Om aan vragen van bezoekers te voldoen die geïnteresseerd zijn in een Archie
Bij beide doeleinden baseren we ons op de rechtsgrond van het gerechtvaardigd belang .
5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Co-Laden zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisatie daarvan. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan softwareproviders, cloudpartners en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat Co-Laden uw persoonsgegevens aan derden bekendmaakt, is de betreffende derde partij verplicht uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Niettegenstaande het voorgaande is het echter mogelijk dat Co-Laden uw persoonsgegevens bekendmaakt:
 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) indien Co-Laden hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van juridische of toekomstige juridische procedures en (ii) om onze rechten te beschermen en te verdedigen
 • Indien Co-Laden, of het merendeel van haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens - die Co-Laden heeft verzameld - tot de overgedragen activa zullen behoren.
In alle andere gevallen zal Co-Laden uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, behalve wanneer zij (i) daartoe uw toestemming heeft verkregen en (ii) met de derde in kwestie een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft gesloten, die de nodige garanties bevat met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de naleving van de privacy van uw persoonsgegevens.
6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor wij ze verwerken (zoals hierboven opgesomd). Nadien is het nog mogelijk dat ze terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar ze zullen niet meer actief in een bestand worden verwerkt.

Alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer dit noodzakelijk is voor de verdediging van onze belangen in het kader van gerechtelijke procedures (bv. in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens gedurende langere perioden bewaren.
7. Op welke manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd worden?
Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen treffen om te zorgen voor een adequate beveiligingsniveau voor uw persoonsgegevens.

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
8. What zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?
Binnen de grenzen van artikel 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om een rectificatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen of om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen indien u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over u verwerken.
 • Recht op wissen ("recht om te worden vergeten"): u hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen gegevens te laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te (laten) verstrekken.
 • Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 • Recht op inzage: u mag op elk moment vragen om de gegevens die Co-laden van u bijhoudt in te kijken.
U kan deze rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar privacy@archie.energy.

Ten slotte hebt u ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of via post op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukperstraat 35
1000 Brussel
Belgium
9. Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van Co-Laden of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar het eerder vermelde e-mailadres, of via post op het adres: Hendrik van Veldekesingel 150 bus 147, 3500 Hasselt.
plug
© 2024 ARCHIE. All right reserved.
Privacy Policy